In België zijn er vijf bestuursniveaus: het federale niveau, het gemeenschapsniveau, het gewestelijk niveau, het provinciale niveau en het gemeentelijke niveau. Het federale niveau heeft een wetgevende macht (een 'parlement') en een uitvoerende macht (een 'regering'). De wetgevende macht, het 'parlement', wordt verkozen bij de verkiezingen. De uitvoerende macht, de 'regering', wordt door het parlement aangesteld.

Het federaal niveau bestaat uit: 

- De wetgevende macht, deze bestaat uit de twee huizen of kamers:

Het eerste huis noemen we de kamer van volksvertegenwoordigers.

De kamer van Volksvertegenwoordigers of kortweg de De Kamer, is een van de twee huizen van het Belgische Federaal Parlement.
De Kamer telt 150 leden die rechtstreeks verkozen worden bij
algemeen enkelvoudig stemrecht. De leeftijdsgrens voor verkiesbaarheid is 21 jaar. De Kamer wordt rechtstreeks gekozen voor vier jaar door alle meerderjarige Belgen(18 jaar); in België geldt opkomstplicht, geen stemplicht.

Om een representatieve verdeling te verkrijgen, wordt het halfrond gevuld door kandidaten uit 11 verschillende kieskringen. Die vallen samen met de 10 provincies, plus Brussel-Hoofdstad. Vóór de staatshervorming van 2012 was er echter een uitzondering in Vlaams-Brabant: het arrondissement Leuven had een eigen kieskring, en Halle-Vilvoorde vormde samen met Brussel-Hoofdstad de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Deze verandering is opgenomen in het vlinder-akkoord

Het tweede huis noemen we de senaat.

Hiervoor stemde je tot voor kort ook, maar door het vlinderakkoord worden de parlementariërs sinds 2013 niet meer direct door het volk verkozen maar wordt de senaat samengesteld door leden van de gemeenschaps- en gewestparlementen. In totaal zal de nieuwe Senaat 60 senatoren tellen: 35 Nederlandstaligen (58,3%), 24 Franstaligen (40 %) en 1 Duitstalige (1,7 %).

Beide hun taak in een notendop is dat ze op federaal niveau de wetgevende macht uitvoeren. De Kamer is samen met de Senaat bevoegd voor de Grondwet, de wetten betreffende de staatsinrichting, de goedkeuring van de internationale verdragen, enzovoort. De Kamer is voor de overige wetgeving bevoegd, maar de Senaat kan binnen bepaalde termijnen wijzigingen voorstellen aan teksten die de Kamer aangenomen heeft of op eigen initiatief wetsontwerpen aan de Kamer voorleggen. De Kamer heeft in deze gevallen hoe dan ook het laatste woord. De Raad van State staat de Kamer bij inzake wetgeving.

Als je niet altijd het verschil tussen beide kunt zien op televisie kan je altijd naar het tapijt kijken. Van de senaat is deze rood en van de kamer is deze blauw/groen. Deze mag je dan weer niet verwarren met het tapijt van het Vlaamse parlement!

- De uitvoerende macht, onze regering:

Die bestaat uit de koning, ministers en staatssecretarissen en wordt geleid door de eerste minister beter gekend als premier. De ministers vormen samen de ministerraad. Officieel zit de koning deze voor, maar die doet dat in de praktijk nooit tenzij voor symbolische aangelegenheden.

De ministers worden verkozen uit het Federale Parlement, en bijgestaan door staatssecretarissen. Deze worden alleen bij zwaardere ministeries toegewezen. Ons land telt momenteel 6 staatssecretarissen.

De huidige regering bestaat uit 13 personen: 12 ministers van deze 12 ministers zijn er 6 vicepremier, en de leider van de regering is de premier. De huidige regering is Regering-Di Rupo1 met als Premier Elio Di Rupo.

weetje: België is na IJsland het tweede land ter wereld met een openlijk homoseksuele premier.

De taak van de regering is om de goedgekeurde wetten in de maatschappij te brengen.
Een klein voorbeeld: wanneer er goedgekeurd wordt dat we aan een maximale snelheid van 100km/uur moeten rijden op nationale wegen, dan zal de bevoegde minister de snelheidsborden laten aanpassen, de flitspalen laten aanpassen… en ervoor zorgen dat de Belgen weten dat ze maximaal 100 km/uur mogen rijden.

Hun bevoegdheden gaan alleen over federale zaken. Dat zijn defensie, justitie, binnen -en buitenlandse zaken en pensioen.

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!